Zwolnienie z VAT – dla kogo w 2018 roku.

Drobni przedsiębiorcy, ale i ci więksi w zależności od wykonywanych czynności w ramach swojej działalności mogą skorzystać z prawa do zwolnienia z VAT. Oto kilka podstawowych zasad, które obowiązują w 2018 roku.

Przede wszystkim należy zwrócić uwagę, że zwolnienie może mieć charakter podmiotowy lub przedmiotowy, czyli będzie zależeć albo od indywidualnych cech przedsiębiorcy albo od rodzaju prowadzonej działalności.

 

Zwolnienia z VAT

Podmiotowe zwolnienie z VAT

Przedmiotowe zwolnienie z VAT

1)      przedsiębiorca rozpoczynający działalność, który szacuje że jego obrót w roku podatkowym nie przekroczy kwoty 200.000,00 zł proporcjonalnie do okresu prowadzonej działalności (kwota 200.000,00 PLN dotyczy całego roku, dlatego np. zaczynając działalność w połowie roku limit ten wynosi 100.000,00 PLN)

2)      każdy przedsiębiorca, którego obrót w poprzednim roku podatkowym nie przekroczył 200.000,00 PLN

 

Uwaga! Utrata prawa do zwolnienia nastąpi z dniem przekroczenia kwoty limitu!

 

Uwaga! Istnieją kategorie przedsiębiorców, którzy mimo niskiego obrotu nie mogą skorzystać ze zwolnienia ze względu na szczególne uregulowania dotyczące ich działalności. Chodzi tu zasadniczo o art. 113 ust. 1 oraz 9 ustawy o VAT, m.in. przedsiębiorcy świadczący usługi prawnicze, jubilerskie czy dokonujący dostaw nowych środków transportu.

Niezależnie od osiągniętego obrotu, zwolnienie przysługuje w przypadku dokonywania wskazanych w ustawie o VAT czynności. Katalog tych czynności odnajdziemy w art. 43 ustawy o VAT.

 

Dodatkowym źródłem zwolnień jest rozporządzenie MF w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz.U. z 2015 poz. 736 ze zm.)

 

Obowiązki podatników zwolnionych z VAT

Podatnicy zwolnieni z VAT nie mają obowiązku składania deklaracji VAT ani też prowadzenia ewidencji jak podatnicy czynni. Jednak podatnicy zwolnieni podmiotowo (ze względu na obrót w granicach 200.000,00 PLN) są obowiązani prowadzić  ewidencję sprzedaży za każdy dzień, w celu ustalenia dnia ewentualnej utraty prawa do zwolnienia.

 

JPK

Podatnicy korzystający ze zwolnienia podmiotowego nie musza przesyłać comiesięcznie informacji o ewidencji VAT w formie JPK_VAT.

 

Obowiązek rejestracji

Podatnicy korzystający ze zwolnienia podmiotowego nie muszą składać zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R – zwolnienie przysługuje z mocy prawa i nie ma potrzeby wnosić o nie.

 

Rezygnacja ze zwolnienia

Podatnicy mają prawo zrezygnować ze zwolnienia i mimo niskiego obrotu stać się podatnikami VAT. Podatnik w tej sytuacji zawiadamia o tym naczelnika urzędu skarbowego pisemnie przed rozpoczęciem miesiąca od którego chciałby zrezygnować ze zwolnienia. Służy do tego wspomniany już druk VAT-R. Jeżeli chcemy zrezygnować ze zwolnienia już na początku działalności, musimy pamiętać o złożeniu druku VAT-R przed dokonaniem pierwszej opodatkowanej czynności.

 

Zalety i wady zwolnienia

Korzystanie ze zwolnienia z VAT wiąże się z kilkoma korzyściami. Zaliczyć należy do nich przede wszystkim brak obowiązku prowadzenia szczegółowej ewidencji, jak również brak obowiązku rozliczania tego podatku miesięcznie czy kwartalnie. Nie dotyczy nas również obowiązek przesyłania pliku JPK_VAT. Ceną za te przywileje jest brak możliwości skorzystania z prawa do odliczania podatku VAT z dokonanych przez nas zakupów towarów czy usług i to jest główna wada tego rozwiązania.

 

Dla kogo jest korzystne zwolnienie z VAT?

Zwolnienie z VAT jest korzystne przede wszystkim dla przedsiębiorców, którzy dokonują sprzedaży na rzecz osób fizycznych oraz innych przedsiębiorców korzystających ze zwolnienia z VAT lub wykonujących wyłącznie czynności zwolnione (tj. w oparciu o zwolnienie przedmiotowe).

 

Kiedy nie korzystać ze zwolnienia?

Mimo, że mamy prawo do skorzystania ze zwolnienia, często może się okazać, że wcale nam się to nie opłaca. Dotyczy to sytuacji gdy zamierzamy swoje towary lub usługi sprzedawać na rzecz przedsiębiorców będących czynnymi podatnikami VAT lub gdy nasza sprzedaż będzie objęta stawkami niższymi niż stawka podstawowa 23%. Podobnie też gdy planujemy rozpoczęcie działalności od znaczących inwestycji w działalność warto wybrać status podatnika czynnego.

 

%d bloggers like this: